مطالب توسط خانم سپهرآرا

انواع گرید مواد شیمیایی

گرید مواد شیمیایی طیف وسیعی از مواد شیمیایی که امروزه در انواع گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی یا صنعتی ساخته می شوند . طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص گرید تحلیلی Analytical chemistry grade  خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از ۹۹ درصد گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry grade  بسیار خالص نزدیک به بیشتر از ۹۷ درصد […]

مواد شوینده صنعتی

مواد شوینده صنعتی افزودن ماده شوینده به سیستم نظافت، باعث جایگزین شدن بخشی از انرژی مکانیکی مورد نیاز با انرژی فیزیکی وشیمیایی می گردد. در حقیقت افزایش نوع خاصی از انرژی ، می تواند کمبود انواع دیگر انرژی را جبران نماید. آب بعلت کشش سطحی بالای خود، به تنهایی عامل پاک کننده کارآمدی نمی باشد. […]