دفتر مرکزی

۰۹۱۲۰۸۵۰۴۵۰

واحد فروش

۰۲۱۳۶۴۴۲۷۱۲-۱۸

ایمیل

info@sokachemi.com
info@araxchemi.com

ارسال ایمیل